AMERICAN 77S Taper Tip

AMERICAN 77S Taper Tip
Location: Houston, TX